Search In Website

+37410592121

ԽՆԱՅԵ՛Ք ՁԵՐ ԺԱՄԱՆԱԿԸ

ԵՎ ՕԳՏՎԵ՛Ք ՄԵՐ ԱՌՑԱՆՑ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ

Ապպա

ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՎՏՈՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԻՑ ԲԽՈՂ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

2011 թվականի հունվարի 1-ից Ձեր ավտոմեքենան շահագործելու համար պետք է ունենաք պատասխանատվության պարտադիր ապահովագրության պայմանագիր (ԱՊՊԱ պայմանագիր): Այն ամենն, ինչ կարող են պահանջել երրորդ անձինք որպես Ձեր մեքենայի շահագործման հետևանքով պատճառված վնասի հատուցում, կարելի է ապահովագրել ԻՆԳՈ ԱՐՄԵՆԻԱ ապահովագրական ընկերությունում:

Ի՞ՆՉՆ Է ԵՆԹԱԿԱ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՄԱՆ

ԱՊՊԱ պայմանագիրը պարտադիր է բոլոր անիվավոր տրանuպորտային միջոցների համար, այդ թվում`

 • մարդատար ավտոմոբիլներ
 • ավտոբուսներ, միկրոավտոբուսներ
 • բեռնատարներ
 • մոտոցիկլետներ
 • քարշակներ

Ո՞Վ ԿԱՐՈՂ Է ԿՆՔԵԼ ԱՊՊԱ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ

 • Տրանսպորտային միջոցի (ՏՄ) սեփականատերը
 • Առուվաճառքի (օտարման) պայմանագրով գնորդը
 • Լիզինգի (ֆինանասական վարձակալության) պայմանագով վարձակալը
 • Վերը նշված անձինք իրավունք ունեն լիազորելու այլ անձանց իրենց անունից կնքելու ԱՊՊԱ պայմանագիր:

Ի՞ՆՉ ԺԱՄԿԵՏՈՎ Է ՀՆԱՐԱՎՈՐ ԿՆՔԵԼ ԱՊՊԱ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ

ԱՊՊԱ պայմանագիրը կնքվում է նվազագույնը 3 ամիս ժամկետով, բացառությամբ «տարանցիկ փոխադրում» և «ժամանակավոր ներմուծում» մաքսային ռեժիմներով, ինչպես նաև ավտոտրանսպորտային միջոցների առևտրով զբաղվող իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի կողմից վաճառքի համար Հայաստանի Հանրապետության տարածք վարելու միջոցով ներմուծվող տրանսպորտային միջոցների, որոնց վերաբերյալ ԱՊՊԱ պայմանագիրը կնքվում է նվազագույնը 10 օր ժամկետով:

Ո՞Ր ՎՆԱՍՆԵՐՆ ԵՆ ԵՆԹԱԿԱ ՀԱՏՈՒՑՄԱՆ

ԱՊՊԱ պայմանագրով հատուցվում են սեփական տրանսպորտային միջոցի օգտագործման հետևանքով մյուս` տուժող կողմին պատճառված հետևյալ վնասները.

 • անձնական վնասներ` տուժողի առողջությանը պատճառված վնասներ և դրանց հետևանքով կորցրած աշխատավարձ (եկամուտներ), ինչպես նաև տուժողի մահ
 • տուժողի գույքին պատճառված վնասներ:

Ի՞ՆՉ ԱՆԵԼ ԱՊՊԱ ՊԱՏԱՀԱՐԻ ԴԵՊՔՈՒՄ

ԱՊՊԱ պատահարի ուղեցույց

Ո՞ՐՔԱՆ Է ԿԱԶՄՈՒՄ ՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ ՉԱՓԸ

ԱՊՊԱ պայմանագրով հատուցման առավելագույն չափը կազմում է`

 • Անձնական վնասների դեպքում՝
  մեկ ապահովագրական պատահարի համար համար 33,000,000 ՀՀ դրամ
  յուրաքանչյուր տուժողի համար՝ 3,300,000 ՀՀ դրամ
 • գույքային վնասների դեպքում՝
  մեկ ապահովագրական պատահարի համար՝ 18,000,000 ՀՀ դրամ
  յուրաքանչյուր տուժողի համար՝ 1,800,000 ՀՀ դրամ

Ի՞ՆՉ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐՈՒՄ Է ՏՐՎՈՒՄ ԱՊՊԱ ՀԱՏՈՒՑՈՒՄԸ

ԱՊՊԱ հատուցումների ժամկետներ

Ո՞ՐՔԱՆ Է ԿԱԶՄՈՒՄ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱՎՃԱՐԸ

ԱՊՊԱ պայմանագրի ապահովագրավճարի չափը կախված է հետևյալ գործոններից.

 • ՏՄ-ի տեսակը (մարդատար, բեռնատար և այլն)
 • ՏՄ-ի շարժիչի հզորությունը
 • ՏՄ-ի օգտագործման նպատակը (անձնական, ծառայողական, տաքսի և այլն)
 • Պայմանագրի ժամկետը
 • Բոնուս-Մալուս դասը:

Ձեր ԱՊՊԱ պայմանագրի ապահովագրավճարի չափը կարող եք հաշվարկել ԱՊՊԱ հաշվիչի միջոցով:

Ի՞ՆՉ ԱՆԵԼ, ԵԹԵ ԱՊՊԱ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՎ ՀԱՏՈՒՑՈՒՄԸ ՉԻ ԲԱՎԱԿԱՆԱՑՆՈՒՄ ՎՆԱՍՆ ԱՄԲՈՂՋՈՒԹՅԱՄԲ ՀԱՏՈՒՑԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ

Նախօրոք ձեռք բերեք ավտոտրանսպորտային միջոցների օգտագործումից բխող պատասխանատվության կամավոր ապահովագրության (ԱՊԿԱ) պայմանագիրը: «ԻՆԳՈ ԱՐՄԵՆԻԱ»-ի ԱՊԿԱ պայմանագիրը կհատուցի ԱՊՊԱ պայմանագրով սահմանված հատուցման առավելագույն չափը գերազանցող վնասները:

Ի՞ՆՉ ԱՆԵԼ, ԵԹԵ ՃՏՊ-Ի ԺԱՄԱՆԱԿ ՎՆԱՍՎԵԼ Է ՍԵՓԱԿԱՆ ՄԵՔԵՆԱՆ

ԱՊՊԱ պայմանագրով հատուցում ստանում է տուժող կողմը: Եթե վթարը տեղի է ունեցել Ձեր մեղքով, և Ձեր մեքենան ևս վերանորոգելու կարիք կա, ապա օգնության կգա ԿԱՍԿՈ ապահովագրության պայմանագիրը:

«ԻՆԳՈ ԱՐՄԵՆԻԱ»-Ի ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 • Պայմանագրի ձեռք բերման առավել հասարակ բանաձև,
 • Անհատական մոտեցում յուրաքանչյուր հաճախորդին,
 • Հիմնական և հավելյալ ռիսկերի ու ծառայությունների համախմբում,
 • Արագ և որակյալ սպասարկում,
 • ՏՄ-ի ապահովագրության հնարավորություն` մինչև համապատասխան մարմիններում հաշվառման կանգնելը,
 • Ապահովագրական հատուցումների կրճատված ժամկետներ՝ առավելագույնը 5 օր բոլոր փաստաթղթերը ներկայացնելուց հետո,
 • Ծառայությունների և խոստումների կատարման երաշխիք՝ գումարի վերադարձ:

Հավելյալ տեղեկատվություն.

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿՆՔՈՒՄԸ

ԻՆՉՊԵ՞Ս ՁԵՌՔ ԲԵՐԵԼ ԱՊՊԱ ՊԱՅԱՄԱՆԱԳԻՐ

ԱՊՊԱ պայմանագիր ձեռք բերելու համար պարզապես անհրաժեշտ է.


Ի՞ՆՉ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ ԵՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ԱՊՊԱ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԿՆՔԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ

Պայմանագիրը կնքելիս անհրաժեշտ է ներկայացնել.

 • տրանսպորտային միջոցի (ՏՄ) սեփականատիրոջ անձնագիրը, սոցիալական քարտը
 • ՏՄ-ի հաշվառման վկայագիրը (տեխնիկական անձնագիրը) կամ մաքսային հայտարարագիրը (ներմուծման դեպքում) կամ առքուվաճառքի պայմանագիրը, եթե ՏՄ-ի սեփականատերը հաշվառման վկայագրում նշված անձը չէ
 • լիազորագիր և լիազորված անձի անձնագիրը, եթե Ապահովադրի անունից պայմանագիրը կնքելու է լիազորված անձը:


Ի՞ՆՉ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ ԵՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ԱՊՊԱ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐԸ ՎԵՐԱԿՆՔԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ

Եթե Դուք հանդիսանում եք «ԻՆԳՈ ԱՐՄԵՆԻԱ»-ի հաճախորդը, ապա ԱՊՊԱ պայմանագիրը վերակնքելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել միայն այն փաստաթղթերը, որոնցում տեղի են ունեցել փոփոխություններ:

ԱՊՊԱ հիմնարար պայմաններ

ԱՊՊԱ սակագներ

ԱՊՊԱ կարճաժամկետ սակագներ

ԱՊՊԱ պայմանագրի դադարեցման դիմում

ԱՊՊԱ պատահարի ուղեցույց

ԱՊՊԱ հատուցումների ժամկետներ

Լրացուցիչ դիմում

Համաձայնեցված հայտարարագիր

Հատուցման դիմում անձնական

Հատուցման դիմում գույքային

Վերջին թարմացում: