Search In Website

+37410592121

ԽՆԱՅԵ՛Ք ՁԵՐ ԺԱՄԱՆԱԿԸ

ԵՎ ՕԳՏՎԵ՛Ք ՄԵՐ ԱՌՑԱՆՑ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ

Գլխավոր գրասենյակ և ներկայացուցչություններ

Գլխավոր գրասենյակ

Աշխատանքային ժամեր՝
երկուշաբթի-ուրբաթ 09:00 – 18:00
Հանգստյան օրեր` շաբաթ, կիրակի

ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐՈՎ ՀԱՅՏԵՐԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

ՀՀ, 0010, ք. Երևան, Հրաչյա Քոչար 35/1

Հեռ.`   +374 (10) 59 21 21

ֆաքս`   +374 (10) 54 75 06

Էլ. փոստ`  info@ingoarmenia.am

Կայք՝  www.ingoarmenia.am

 

Աշխատանքային ժամեր՝
երկուշաբթի-ուրբաթ 09:00 – 17:30
Հանգստյան օրեր` շաբաթ, կիրակի

Գյումրի մասնաճյուղ

ՀՀ, 3101, ք. Գյումրի, Խրիմյան Հայրիկ 46ա

Հեռ.`   +374 (10) 59 21 21(2617)

ֆաքս`   +374 (10) 54 75 06

Էլ.փոստinfo@ingoarmenia.am

Կայք՝ www.ingoarmenia.am

 

Աշխատանքային ժամեր՝

երկուշաբթիուրբաթ 09:00 – 18:00

Շաբաթ` 10:00  –  15:00

Հանգստյան օրկիրակի

Վանաձոր մասնաճյուղ

ՀՀ, 2001, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի  16/24

Հեռ.`   +374 (10) 59 21 21(2626)

ֆաքս`   +374 (10) 54 75 06

Էլ.փոստinfo@ingoarmenia.am

Կայք՝ www.ingoarmenia.am

 

Աշխատանքային ժամեր՝

երկուշաբթիուրբաթ 09:00 – 18:00

Շաբաթ` 10:00  –  15:00

Հանգստյան օրկիրակի

Վերջին թարմացում: